.

Actievoorwaarden Simyo bestaat 10 jaar, doe mee en win

  • 16 November 2015
  • 0 reacties
  • 48881 Bekeken

Reputatie 5
Badge +10
  • Oud Community Manager
  • 6701 reacties
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Simyo bestaat 10 jaar, doe mee en win.’ (hierna 'Actie') van Simyo te Amsterdam.

Speelwijze

• Op 1 december 2015 plaatst Simyo op Facebook een filmpje en verstuurd een mailing met de link naar dit filmpje, om te vieren dat we tien jaar bestaan. Na het filmpje kunnen bellers meedoen aan een winactie. We verloten dertig prijzen onder bellers.
• De actie start op 1 december 2015 en eindigt op dinsdag15 december 2015.
• De prijzen die Simyo uitdeelt, lopen uiteen van simpele, kleine gadgets tot aan een nieuwe smartphone en zijn vooraf bepaald.
• Om deel te nemen moet je Simyo klant zijn.
• Winnaars krijgen twee weken na deelname bericht via je e-mail.
• Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Voor deelnemers onder 18 jaar is toestemming van een meerderjarige vereist.

Gebruik gegevens

• Iedere deelnemer die zijn telefoonnummer heeft ingevuld maakt kans op een prijs.
• Aan deze actie kunnen door Simyo tevens media activiteiten in diverse vormen worden verbonden, waaronder publiciteit rondom de Actie. Door inzending van je gegevens stem je ermee in om hierin te participeren.
• Reacties die tijdens en achteraf plaatsvinden op de Facebook Wall van Simyo, aan Simyo gericht zijn of op andere wijze aan Simyo zijn gekoppeld, kunnen gebruikt worden voor de publicatie achteraf op de Simyo Facebook pagina. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met de publicatie hiervan.
• De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, up-to-date en volledig zijn. De deelnemer garandeert bovendien gerechtigd te zijn tot het gebruik van de gegevens, en vrijwaart Simyo ter zake.
• De persoonlijke gegevens van de deelnemer zullen niet aan derden worden verstrekt of door Simyo worden opgeslagen voor vervolg acties.

Vaststelling winnaar

• De winnaars worden geselecteerd via een onafhankelijke notaris.
• Winnaars krijgen twee weken na deelname bericht via e-mail.
• Aan de publicatie van de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door de deelnemer vervalt deze aan Simyo.

Rechten Simyo

• Simyo behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Simyo of derden.
• Simyo behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, of in geval van (een poging tot) het misbruiken van het systeem of het in strijd handelen met de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken op deze actie.
• Simyo behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
• Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Simyo, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
• Simyo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de staat waarin de producten aankomen bij de winnaar. Defecten of schades kunnen gemeld worden bij Simyo, maar worden mogelijk niet gecompenseerd. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

• Simyo, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor zover wettelijk toegestaan, voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.
• Voor zover van toepassing en waar nodig draagt Simyo zorg voor eventueel te betalen kansspelbelasting.

Diversen

• Simyo is gerechtigd deze Actievoorwaarden op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht zijn op deelnames aan de Actie na het moment van wijziging.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Simyo is een handelsnaam van KPN B.V. te Den Haag.

Dit topic is gesloten. Je kunt geen reactie achterlaten.