.

Actievoorwaarden 'Da’s niet zo slim, hè?' - Winter2014

  • 8 August 2014
  • 0 reacties
  • 210 Bekeken

Reputatie 5
Badge +10
  • Oud Community Manager
  • 6701 reacties
Actievoorwaarden

Simyo– Da’s niet zo slim, hè?

A. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Da’s niet zo slim, hè?’ – Winter2014’ actie (verder te noemen: de actie) van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen: Simyo”).
2. Deze actie heeft als doel om door middel van een zogenaamd klein promotioneel kansspel een prijs weg te geven onder de deelnemers als Vrijmibo verrassingspakket.

B. Deelname
3. Deelname is mogelijk in de actieperiode, die loopt van 7 november tot en met 26 december 2014.
4. Deelname aan de actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats in Nederland, met uitzondering van de hierna onder punt 5 te noemen personen.
5. De actie geldt voor Simyo klanten en niet Simyo klanten. Van deelname aan de actie zijn uitgesloten de medewerkers van Simyo alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct danwel indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij de actie is betrokken.
6. Een goedgekeurde afbeelding is één inzending. Meerdere foto’s inzenden mag, een persoon maakt dan meerdere keren kans op een prijs. Stuur je 3 verschillende foto’s in, dan maak je 3 keer kans op een prijs.
7. De deelnemer die de foto instuurt, komt in aanmerking voor een Vrijmibo verrassingspakket.
8. Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd, anders dan eventuele communicatiekosten voor het gebruik van mobiel internet.

C. Speelwijze
9. Deelnemers kunnen in de actieperiode via Facebook meedoen aan de actie door een foto, waarvan diegene denkt: Da’s niet zo slim, hè?, te delen op de ‘Da’s niet zo slim, hè? Facebook app’.
11. De exacte invulling van de prijzen wordt door Simyo gedurende de actie bepaald.
12. De winnaars worden iedere vrijdag via de Simyo Facebook Fanpage bekendgemaakt en krijgen een e-mail waarin zij worden gefeliciteerd.
13. Aan de publicatie van de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
14. Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs, vervalt deze prijs voor deze deelnemer.
15. Voor zover van toepassing en waar nodig draagt Simyo zorg voor eventueel te betalen kansspelbelasting.

D. Voorwaarden inzendingen
16. Afbeeldingen die grof en/of aanstootgevend zijn, worden geweigerd. Deze inzendingen maken geen kans op prijzen en zullen niet getoond worden op www.facebook.com/simyonl

E. Privacy
17. De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens zullen door Simyo uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de actie.
18. Deelnemers zullen bekend worden gemaakt op Facebook.
19. Simyo heeft het recht om ingezonden foto’s te publiceren op haar eigen Facebook kanaal, te weten www.facebook.com/simyonl

F. Klachten
20. Eventuele klachten over al dan niet toegekende Vrij-Mi-Bo pakketten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden van de prijs per mail (klantenservice@simyo.nl) bij Simyo te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
21. Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 1 werkdag een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een reactie.
22. Simyo correspondeert over de actie via www.facebook.com/simyonl, e-mail en evt. via een telefoongesprek.

G. Aansprakelijkheid
23. Simyo en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de actie.
24. Simyo stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking bevinden. Simyo verleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
25. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.

H. Slotbepalingen
26. Simyo heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via deze pagina.
27. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.
28. Deze actie voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen (dd. 1 januari 2006).

Dit topic is gesloten. Je kunt geen reactie achterlaten.